REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

 

I. POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowo warunki umów najmu pojazdów bez kierowcy zawieranych przez

Qrent Wypożyczalnia Samochodów

ul. Wyzwolenia 21 78-131 Dźwirzyno

NIP: 529-114-14-80

 

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Umów Najmu chyba, że dana Umowa stanowi inaczej.

3. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczo-Odbiorczy pojazdu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Najmu.

4. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami Umowy i Regulaminu strony związane są treścią Umowy.

5. Najemcą pojazdu oraz osobą upoważnioną do kierowania może być:

a. osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki:

- ukończony 18 rok życia i posiadanie ważnego prawa jazdy;

b. osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki:

- ukończony 18 rok życia i posiadanie ważnego prawa jazdy;

c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a lub 5b.

6. Wymogi wskazane w pkt 5 obowiązują przez cały okres trwania Umowy Najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem wymogów wskazanych w punkcie 5 Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

7. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do użytkowania, pod rygorem prawa Wynajmującego do żądania kary umownej w wysokości wskazanej w Cenniku.

8. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w pojeździe przez osobę kierującą pojazdem.

 

II. OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

1. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a. nieprzekraczania dziennego limitu kilometrów przejazdu najmowanego pojazdu w ilości 300 km;

b. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego;

c. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);

d. wykonywania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stan ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);

e. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu płynu do spryskiwaczy szyb oraz wymiany żarówek;

f. stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfiką silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;

g. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu paliwa. Pojazd jest wydawany Najemcy z stanem w zbiorniku paliwa wskazanym na Protokole Zdawczo-Odbiorczym. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować pojazd do stanu wskazanego w dacie wydania pojazdu wskazanego w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z Cennikiem;

h. utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym.

2. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca we wniosku o zgodę zobowiązany jest podać Wynajmującemu informacje ze wskazaniem miejsca (poprzez wyszczególnienie krajów) i terminu pobytu. Wyjazd poza granice RP bez zgody Wynajmującego upoważnia Wynajmującego do naliczania kary umownej w wskazanej w Cenniku. Ponadto Najemcę będą obciążać wszelkie poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu koszty.

3. Najemcy zabrania się narażania pojazdu na wszelkie uszkodzenia i jego eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, w szczególności:

a. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym pojazdem;

b. przekraczania dopuszczalnej ładowności;

c. palenia tytoniu w pojeździe;

d. dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego własnościami i przeznaczeniem;

e. mycia pojazdu w myjniach automatycznych;

f. używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach i torach wyścigowych;

g. używania pojazdu do nauki jazdy

h. wykonywania pojazdem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy,

- chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Najmu;

i. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego n stratę czasu i koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;

j. oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;

k. używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób powodujący przyśpieszone zużywania się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego.

4. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 3 Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w pkt. 3 lit. d. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu oraz domagania się zapłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za stratę spowodowaną przestojem pojazdu.

5. Wynajmujący i inne osoby przez niego uprawnione w przypadku podejrzenie niewłaściwego używania pojazdu, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy.

III. OPŁATY

1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy na czas, nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

2. Opłata za najem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

3. Kaucja zabezpieczająca umowę wynajmu płatna jest przy przekazaniu samochodu Najemcy.

4. Kaucja zabezpieczająca zwracana jest w terminie do 14 dni roboczych od daty zwrotu pojazdu.

5. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat i kar umownych wynikających z niniejszego Regulaminu, kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia ostatecznego wyliczenia tych należności i od tego dnia biegnie termin 30 dni na zwrot kaucji albo jej różnicy.

6. Opłata za wynajem, inne opłaty i kary umowne wynikające z Regulaminu nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu.

IV. ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

1. Najemca jest zobowiązany, po zakończeniu obowiązania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie.

2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu drogą poczty elektronicznej (adres: kontakt@qrent.com.pl) lub smsem na numer: 737-175-470. Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak iż w ciągu 12 godzin, do poinformowania Najemcy o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia umowy przez przesłanie informacji drogą poczty elektronicznej. Brak odpowiedzi ze strony Wynajmującego oznacza brak zgody.

3. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu w warunkach braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu lub w przypadku milczenia oraz sprzeciwu Wynajmującego na przedłużenie umowy, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do:

a. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;

b. obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;

c. naliczenia odpłatności za okres samowolnego korzystania z pojazdu wg Cennika.

4. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu odzyskanie posiadania pojazdu oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami tychże czynności.

5. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu a za ewentualne braki paliwa stwierdzone przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę według Cennika.

6. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi z tego wynikłymi kosztami, a w szczególności:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu na zewnątrz lun na zewnątrz;

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);

c. szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wpłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;

d. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;

e. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, Osobę upoważnioną do prowadzenia pojazdu czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.

7. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz utratę dokumentów.

8. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, polisy lub kluczyków do samochodu lub wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami według Cennika.

V. SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY

1. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon, przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w protokole przekazania pojazdu (tolerancja +/- 250 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do

wyrównania Wynajmującemu wszelkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.

2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii pojazdu, kolizji lub wypadku drogowego. Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie Wynajmującego w ciągu 12 godzin oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli stan pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wyłącznie celowo poniesione koszty udokumentowanie rachunkami.

VI. USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ POJAZDU

1. W razie kradzieży pojazdu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Wynajmującego w ciągu 24 godzin oraz policji. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości Wynajmującemu oraz do wskazanego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

2. Najemca otrzymuje pojazd z ubezpieczeniem podstawowym.

VII. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia, kolizji, wypadku, chyba, że szkoda wyrządzona została z winy Wynajmującego.

2. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny w okolicznościach, za które odpowiedzialności nie ponosi Najemca, Wynajmujący w miarę możliwości może zapewnić Najemcy pojazd zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin odbioru pojazdu zastępczego liczony jest od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego pojazdu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem pojazdu. Pojazd zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi pojazdu wynajętego.

3. W wypadku, jeżeli pojazd zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie:

a. utraty dowodu rejestracyjnego , polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków do pojazdu wynajętego;

b. rozliczenia powstałej szkody w ciężar polisy AC;

c. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

VIII. UBEZPIECZENIE POJAZDU

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w okolicznościach wskazanych w pkt. 2 poniżej, niezależnie od odpowiedzialności Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego od Wynajmującego. Niezależnie od wyżej wskazanej opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kar umownych oraz opłat w związku ze zdarzeniem) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji, wypadku i kradzieży z wyjątkiem:

a. umyślnego uszkodzenia pojazdu;

b. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;

c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego;

d. uszkodzenia pojazdu a następnie zbiegnięcia Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem z miejsca kolizji lub wypadku;

e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem nie była Osoba upoważniona do kierowania pojazdem;

f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży pojazdu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);

g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);

h. wszystkich szkód częściowych nieobjętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);

i. kradzieży pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca;

j. kradzieży pojazdu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zmontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;

k. odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;

l. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

3. W wyżej wskazanych przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień.

4. Pojazdy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym w razie

przemieszczania wynajętego pojazdu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie niewywiązania się z tego obowiązku.

IX. CENNIK OPŁAT I KAR UMOWNYCH

 • Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 0,30 PLN
 • Zwrot brudnego samochodu 100 PLN
 • Zwrot samochodu z niepełnym bakiem – koszt paliwa + 50 zł
 • Palenie tytoniu w samochodzie 3 000 PLN
 • Nadmierne zużycie opon, powyżej 1 mm miesięcznie 1 000 PLN
 • Używanie pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach 10 000 PLN
 • Transport pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego w okolicznościach obciążających Najemcę za każdy km liczone w jedną stronę 3 PLN
 • Anulowanie rezerwacji do 14 dni przed datą wynajmu 10 % Ceny
 • Anulowanie rezerwacji 14 dni przed datą wynajmu 100 % Ceny
 • Brak kluczyka do samochodu 500 PLN
 • Brak dokumentów samochodu 500 PLN
 • Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, kamizelki odblaskowej 150 PLN / szt.
 • Każdy dzień postoju, spowodowany okolicznościami narażającymi Najemcę 150 PLN
 • Przewożenie zwierząt w samochodzie 100 PLN
 • Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 150 PLN
 • Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem 500 PLN
 • Uszkodzenie felgi 500 PLN
 • Uszkodzenie opony 1 000 PLN
 • Holowanie innych samochodów wynajętym pojazdem 5 000 PLN
 • Podnajęcie lub udostępnienie innej osobie pojazdu do użytkowania bez zgody Wynajmującego 1 000 zł
 • Kara umowna za niezwrócenie samochodu w wyznaczonym terminie 5 000 PLN
 • Bezumowne korzystanie z pojazdu po terminie zwrotu, wg stawki dobowej, za każdą rozpoczętą godzinę 300 %
 • Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania pojazdu 1 500 PLN
 • Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem 10 000 PLN
 • Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa 5 000 PLN
 • Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego 10 000 PLN
 • Brak wyposażenia samochodu, opłata plus koszt uzupełnienia w Autoryzowanej Stacji Obsługi 5 000 PLN
 • Szkoda całkowita, rozliczana w ciężar polisy Auto Casco 5 000 PLN
 • Kradzież pojazdu rozliczana w ciężar polisy Auto Casco 1 000 PLN
 • Szkody częściowe objęte polisą Auto Casco 1 000 PLN
 • Wyjazd za granicę bez zezwolenia Wynajmującego 10 000 PLN

 

Podane w Regulaminie ceny są w wartościach brutto. Ceny uwzględniają podatek VAT 23%.

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajem samochodu oraz dochodzeniem roszczeń związanych z Najmem.

 

 

 

NAJEMCA                                                                                                WYNAJMUJĄCY

(podpis i data)